INNE USŁUGI

AUDYT JĘZYKOWY

Audyt językowy to określenie poziomu znajomości języka obcego wśród pracowników zatrudnionych w firmie. Ma on na celu określenie kompetencji językowych poszczególnych pracowników na poszczególnych stanowiskach, dzięki czemu można określić ewentualne braki lub sposób dalszego szkolenia pracowników.

Audyt językowy sprawdza wszystkie umiejętności językowe pracowników (mówienie, pisanie, czytanie, rozumienie ze słuchu, gramatyka).

W wyniku audytu firma otrzymuje raport audytorski zawierający zbiorcze wyniki przeprowadzonych testów oraz wskazówki dot. tego jakie powinny być dalsze cele szkoleniowe dla danego pracownika oraz jakie dalsze formy kształcenia są zalecane przez szkołę.

Audyt językowy przeprowadzany cyklicznie (tzw. audyt postępów) pozwala określić jak efektywnie przebiega podnoszenie umiejętności pracowników firmy w odstępach czasowych.

Audyt językowy pozwala efektywnie wykorzystać środki przeznaczone na językowy rozwój firmy. Dobrze jest jeśli audyt poprzedza zorganizowanie kursu językowego w firmie.

PROGRAM NAUCZANIA

Na zamówienie przygotowuję szczegółowe programy nauczania dla danego poziomu języka oraz o wybranej tematyce. Program nauczania zawiera szczegółową listę wykorzystywanych podręczników i materiałów, szczegółową listę tematów, zagadnień gramatycznych oraz listę słownictwa, które przerobione mają być na kursie. Zawiera także wskazówki dot. okresowego sprawdzania postępów na kursie językowym oraz listę materiałów i dostępnych narzędzi dodatkowych (on-line), z których mogą korzystać uczący się w celu samodzielnego praktykowania zdobytej wiedzy.

REKRUTACJA JĘZYKOWA PRACOWNIKÓW

Coraz częściej rekrutacji nowych pracowników towarzyszy ocena znajomości języka obcego. Wspieram w tym zakresie firmy organizując testy językowe (pisemne lub pisemne i ustne) podczas procesu rekrutacji pracowników zarówno dla indywidualnych osób jak i większych grup rekrutowanych pracowników. Testy ustne jestem w stanie przeprowadzać także na odległość przez skype.

QUIZLET – NAUKA SŁÓWEK

W przypadku konieczności rozbudowania zakresu słownictwa tworzę listy słownictwa w systemie do nauki słówek quizlet. System ten poprzez zabawę świetnie wspomaga proces nauczania słownictwa. System działa na komputerach stacjonarnych, tabletach i smartfonach. Listy słownictwa tworzone mogą być jako uzupełnienie standardowego kursu lub samodzielnie.