Angielski dla psychologów i psychoterapeutów

Gorąco zapraszam na nowy kurs, dostępny w wersji grupowej oraz indywidualnej.  

Dla kogo jest ten kurs? 

Kurs języka angielskiego dla psychologów i psychoterapeutów przeznaczony jest dla psychoterapeutów, którzy rozważają pracę psychoterapeutyczną w języku angielskim oraz dla psychologów i psychoterapeutów, którzy chcą brać udział w szkoleniach bądź konferencjach organizowanych w języku angielskim lub chcą samodzielnie dokształcać się w języku angielskim. 

Opis kursu

Kurs skupia się na wyrażeniach i umiejętnościach komunikacyjnych używanych w pracy psychoterapeutycznej jak i psychologicznej.  Obejmuje terminologię, zwroty oraz struktury gramatyczne przydatne przy prowadzeniu sesji terapeutycznych. Kurs prowadzony jest w oparciu o tematy ściśle związane z pracą psychoterapeuty/psychologa i nastawiony jest przede wszystkim na systematyczne podnoszenie umiejętności komunikacyjnych w j. angielskim. Na zajęciach kładę nacisk na: 

 • poszerzenie zakresu słownictwa niezbędnego do efektywnej komunikacji z pacjentem
 • opanowanie struktur gramatycznych szczególnie przydatnych w pracy psychoterapeutycznej 
 • konwersacje oraz precyzję wypowiedzi zarysowując niuanse znaczeniowe wybranych określeń i terminów  

Na kursie nauczysz się:

 • jak zadawać pytania, parafrazować i doprecyzowywać doświadczenie pacjenta 
 • jak nazywać doświadczenie pacjenta, wyrażać zrozumienie, posługiwać się metaforami i analogiami   
 • jak aktywnie słuchać i wyrażać to w j. angielskim 
 • jak precyzyjnie nazywać emocje
 • jak różnice kulturowe mogą wpłynąć na komunikację z pacjentem 
 • jak komunikować się pisemnie w kwestiach organizacyjnych z pacjentem 
 • nowych metod nauczania i powtarzania słownictwa 

Dodatkowo:

 • na zajęciach powtórzysz wybrane kwestie gramatyczne w skondensowanej formie 
 • otrzymasz dodatkowe ćwiczenia gramatyczne i leksykalne do wykonania między zajęciami  pozwalające utrwalić Tobie kwestie gramatyczne i zastosować nowe słownictwo w kontekście 

Przykładowe tematy

 • Emocje (na podstawie Atlas of the Heart by Brene Brown) 
 • Wrażliwość (na podstawie Brene Brown) 
 • Typy pamięci – przypadek pacjenta Henry Molaisona (Patient H.M.) 
 • Sen i bezsenność 
 • Stres i pamięć
 • Cechy osobowości (Model the Big Five Traits)

Przykładowe materiały i źródła  

Forma kursu i narzędzia 

 • Zajęcia w formie on-line na platformie google meet lub zoom lub teams 
 • Elektroniczny dziennik – Google Classroom – na którym umieszczane są wszystkie materiały 
 • Dodatkowa komunikacja na kanale Slack
 • Wykorzystanie systemu Quizlet do powtórek słownictwa 
 • Wykorzystanie dodatkowych ćwiczeń on-line lub w wersji zeskanowanej 

Opłaty 

 • zajęcia 60 min: 70 zł / 60 min  (280 w miesiącu)   4-6 osób w grupie 
 • zajęcia 90 min: 90 zł / 90 min   (360 w miesiącu)  4-6 osób w grupie 

Możliwość wystawienia faktury. 

Jak zapisać się na kurs?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy: 

Umów się ze mną na 10-15 minutową rozmowę w j. angielskim w celu określenia Twojego poziomu w mowie. 

Dasz radę !

„Metoda gramatyczna”

W mojej ocenie wiele osób uczących się języka angielskiego (i innych języków obcych) ma problem z przełamaniem tzw. bariery językowej przede wszystkim dlatego, że uczeni byli nazwijmy to „metodą gramatyczną”, która nacisk kładzie na puryzm językowy i mówienie bez błędów.

W metodzie tej prezentowane są „wzory” gramatyczne np. na czasy, okresy warunkowe, stronę bierną czy mowę zależną, które następnie są ćwiczone poprzez wytykanie błędów do skutku. W efekcie uczący się jest w wyniku takiej metody nauki uwarunkowany w takim stopniu, że boi się odezwać ze strachu przed popełnieniem błędów, które uznaje za dyskwalifikujące czy kompromitujące.

Metoda ta poza jednostronnym skupianiem się na błędach pomija sedno komunikacji – jakim jest przekaz, czyli to co uczący się chce powiedzieć, wyrazić, zakomunikować. A to jest przecież siła napędowa wszelkiej komunikacji. W efekcie uczeń/uczennica przekonuje się o tym, że nigdy nie nauczy się perfekcyjnie mówić i że nie jest kompletnie ważne to co chce powiedzieć, co w mojej ocenie przekłada się drastycznie na wewnętrzną motywację do nauki, która gwałtownie spada.

Jak temu zaradzić ?

W mojej ocenie niezwykle ważne i skuteczne jest nastawienie się w nauce angielskiego na komunikację w różnorodnych formach nawet na najwcześniejszych etapach nauki. Rezygnując z nieustannego poprawiania popełnianych przez uczących się błędów i dając im (tak często jak się da) możliwość wypowiedzi pisemnej, ustnej (np. połączonej z gestykulacją) czy zachęcając ich do przygotowania prezentacji o tym co naprawdę ich interesuje i co chcą zakomunikować „światu” budujemy w nich poczucie sprawczości.

Uczniowie przekonują się, że mogą się komunikować mimo tego, że umieją jeszcze stosunkowo niewiele. Uczą się tego, że ważniejsze od językowego puryzmu jest podjęcie wyzwania zmierzającego do komunikacji i przekazanie tego co dla nich ważne środkami jakimi na danym etapie nauki dysponują. Im więcej uczniowie podejmują takich prób komunikacji – tym większe poczucie sukcesu i tym większa motywacja do nauki. Łatwiej też sprostać potem nieprzychylnym ocenom na temat naszej wypowiedzi. Przy jednym wszakże założeniu – że w nauce angielskiego towarzyszy uczniom życzliwy, wspierający i powstrzymujący się od nadmiernej oceny błędów nauczyciel. Nauczyciel, którego przekaz skierowany do ucznia można podsumować dwoma słowami – dasz radę !

Bartosz Nowak

Metoda Projektów

Metoda projektów – to jedna z metoda nauczania, zaliczana zwykle do metod praktycznych, rzadziej do metod aktywizujących (należących do grupy problemowych). Metoda ta polega na samodzielnym realizowaniu przez uczniów zadania uzgodnionego z nauczycielem na podstawie wcześniej ustalonych założeń.

Projekt jest przedsięwzięciem, które trwa dłuższy czas: od jednego do kilku tygodni, a nawet miesięcy, dlatego decyzję o jego wprowadzeniu należy podjąć odpowiednio wcześniej.

Pierwszym etapem projektu jest ustalenie celów i tematu. Nauczyciel ustala cele ogólne i szczegółowe projektu, ustala temat projektu oraz wybiera treści i zagadnienia, jakie uczniowie powinni poznać. Temat powinien wynikać z dokumentów programowych, standardów wymagań, potrzeb i możliwości uczniów. Przed ustaleniem tematu należy także wziąć pod uwagę następujące kwestie:

 • Czy dane zagadnienie może zainteresować uczniów?
 • Czy uczniowie mogą mieć dostęp do źródeł informacji na dany temat?
 • Czy materiał, do którego dotrą uczniowie, da im możliwość samodzielnej pracy?

Ważną rolę w metodzie projektów spełnia instrukcja dla ucznia, która powinna być jasna i czytelna dla każdego z uczniów. Instrukcję przygotowuje nauczyciel. Instrukcja powinna zawierać temat projektu, jego cele, zadania dla konkretnego ucznia lub grupy uczniów, wskazówki, źródła informacji, termin, sposób i czas prezentacji, terminy konsultacji, kryteria oceny pracy. Kryteria oceny pracy powinny dotyczyć zarówno prezentacji, jak i poszczególnych etapów pracy. Forma prezentacji projektów może być zadana przez nauczyciela.

Metoda ta kładzie nacisk na samodzielną pracę uczniów i uczy korzystania z różnych źródeł informacji.

W pracy samodzielnej uczniowie uczą się odpowiedzialności, podejmowania decyzji, dokonywania samooceny. W pracy grupowej rozwijają się umiejętności podejmowania decyzji w grupie, rozwiązywania konfliktów, wyrażania własnych opinii, słuchania innych osób, poszukiwania kompromisów, dyskutowania, dokonywania oceny pracy swojej i innych. W działaniach lokalnych uczniowie nabywają umiejętności układania harmonogramów, planowania i obliczania budżetu, poszukiwania sojuszników wspierających, przedsięwzięcia przewidywania i pokonywania trudności.

Taka metoda, w której uczeń uczy ucznia przynosi największe pojmowanie wiedzy i przyswojenie jej. Zatem przy realizacji zagadnienia metodą projektów więcej osiąga się od ucznia lub klasy niż tradycyjnym wykładem.

Zobacz też poniższe filmy przybliżające pracę przy zastosowaniu metody projektów:

 

Odwrócone nauczanie

Odwrócone nauczanie to zerwanie z ideą tradycyjnego nauczania, w którym nauczyciel prowadzi wykład, a uczeń stara się z niego jak najwięcej zapamiętać. Odwracając lekcję, uczniowie korzystają z wielorakich możliwości poznania teorii, by móc o niej na lekcjach dyskutować i ją przećwiczyć.

Dużą rolę podczas kształcenia odgrywa technologia. Nauczyciel może nagrać swoją lekcje lub przygotować prezentację  multimedialną, z która uczniowie zapoznają się w domu w swoim tempie i tyle razy ile to konieczne. Dzięki temu nauczyciel na zajęciach może skupić się na wykorzystaniu zdobytej na zasadzie odwróconej lekcji wiedzy w praktyce.

Obejrzyj poniższy film jednego z pionierów flipped learning: